Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Eventim sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000213454, NIP: 526-277-47-51, kapitał zakładowy 4 106 000 złotych (dalej „Administrator”).

 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@eventim.pl.
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@eventim.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Eventim sp. z o.o., al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa.

 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Administrator może przetwarzać dane osobowe:

  1. na podstawie udzielonej zgody – w takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu na jaki zgoda została udzielona. Szczegółowy opis celu jest podawany w momencie zbierania zgody. Na stronie eventim.pl można udzielić zgody na przetwarzanie danych w związku z:

   1. zapisem na Ticket Alarm – dane są przetwarzane w celu przesyłania wybranych powiadomień Ticket Alarm;

   2. zapisem na Newsletter – dane są przetwarzane w celu przesyłania newslettera;

   3. założeniem konta na stronie eventim.pl – dane są przetwarzane w celu założenia i utrzymania konta na stronie eventim.pl;

   4. zapisem do programu FanBonus – dane są przetwarzane w celu naliczenia wysokości bonusu oraz wygenerowania i przesłania vouchera;

   5. przesłaniem Raportu Fana – dane są przetwarzane w celu publikacji Raportu Fana oraz przesyłania informacji o jego statusie;

   6. przesłaniem formularza kontaktowego – dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego;

   7. korzystaniem z opcji LiveChat – dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku z korzystaniem z opcji Live Chat.

   Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

  2. w celu realizacji złożonego zamówienia dotyczącego biletów możliwych do nabycia na eventim.pl lub voucherów prezentowych (dane odbiorców voucherów prezentowych są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia i realizacji vouchera). Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

   W przypadku nabycia biletów imiennych administratorem danych osobowych umieszczonych na bilecie, tj. podanych w celu personalizacji biletów, jest organizator imprezy, na jaką kupowane są bilety. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie imprezy.

  3. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

  4. na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie spersonalizowanego Newslettera eventim.pl, tj. dostosowanego do indywidualnych zainteresowań, podlegają profilowaniu w celu określenia indywidualnych preferencji i przedstawienia tym osobom adekwatnej oferty Eventim. Podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Profilowanie obejmuje dane dotyczące preferencji co do rodzaju imprez, na jakie wybierane są bilety na stronie eventim.pl i pozwala na przesyłanie newsletterów odpowiadających powyższym zainteresowaniom odbiorców spersonalizowanych Newsletterów. Eventim wdrożył właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

   W przypadku pytań lub zastrzeżeń skontaktuj się z nami na adres wskazany w pkt 2.

 4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Administrator nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

  W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  • na podstawie udzielonej zgody – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • na podstawie zawartej umowy – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

  Na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przekazać taką informacją na adres e-mail iod@eventim.pl.

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora masz prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 7. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

  Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie na polecenie Administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, marketingowe, IT, prawne, podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług oraz świadczące usługi powiązane z obsługa imprez, a także dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy. W przypadku danych osób, które nabyły bilety na imprezy odbiorcami danych mogą być także organizatorzy tych imprez.
  Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  Dane osobowe osób korzystających z opcji Live Chat będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony wg Komisji Europejskiej), z uwagi na lokalizację podmiotu przetwarzającego, z którym Administrator ma zawartą umowę, tj. Live Chat Inc. Dane te są przekazywane jedynie w celu realizacji usługi Live Chat.

Cookie Settings