REGULAMIN EVENTIM - VOUCHERY

 1. Definicje

  Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

  1. Wydawca – Eventim Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa.

  2. Voucher – kod, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem serwisu Eventim www.eventim.pl. Każdy voucher to unikalny, kod który posiada wartość nominalną brutto oraz określoną datę ważności.

  3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher.

  4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

  5. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w wydarzeniu dostępnym w serwisie Eventim www.eventim.pl, zgodnie z regulaminem Eventim i regulaminem Organizatora.

  6. Regulamin Eventim – regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępny w serwisie Eventim www.eventim.pl.

  7. Serwis Eventim – strona internetowa www.eventim.pl.

  8. Punkt Eventim ZASP – punkt sprzedaży Wydawcy, mieszczący się przy Al. Jerozolimskich 25, 00- 508 Warszawa.

 2. Warunki ogólne dotyczące Vouchera Eventim

  1. Voucher Eventim jest dokumentem uprawniającym Użytkownika vouchera do pełnej lub częściowej zapłaty za bilety wstępu na dowolne wydarzenie dostępne na stronie internetowej www.eventim.pl.

  2. Okres ważności vouchera wynosi maksymalnie 1 rok od daty zakupu, chyba że Wydawca na podstawie osobnych ustaleń z Nabywcą ustalą inny okres ważności.

  3. Voucher zakupiony zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie nie może zostać zrealizowany na zakup innych voucherów.

  4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera czy utraty jego ważności.

  5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone lub uszkodzone.

  6. Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający voucher i posługująca się nim w procesie zakupu biletów.

  7. Voucher nie podlega wymianie w całości ani w części, na inny voucher.

 3. Warunki ogólne dotyczące zakupu Vouchera Eventim

  1. Zakup vouchera możliwy jest:

   1. za pośrednictwem Serwisu Eventim – voucher w formie elektronicznej (plik przesyłany w formacie PDF);

   2. poprzez kontakt mailowy, adres e-mail do kontaktu: b2b@eventim.pl (voucher w formie papierowej lub elektronicznego kodu);

   3. bezpośrednio w Punkcie Eventim ZASP (voucher w formie papierowej).

  2. Czas realizacji zamówienia Voucherów wynosi maksymalnie do trzech dni roboczych od momentu opłacenia rezerwacji.

  3. Eventim ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:

   1. upływu terminu ważności vouchera;

   2. uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego na voucherze;

   3. braku technicznej możliwości realizacji vouchera, w szczególności w przypadku nieuzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.

  4. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje:

   1. w przypadku, gdy jest osobą fizyczną (przedsiębiorcą), osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych – notę księgową obciążeniową, a w przypadku zakupu w punkcie sprzedaży, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty;

   2. w przypadku, gdy jest klientem indywidualnym – notę księgową obciążeniową na życzenie.

  5. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość zamówionych biletów, pozostałe po zakupie biletów środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety dostępne w Serwisie Eventim.

  6. Jeżeli wartość zamówionych biletów przekracza wartość vouchera, Nabywca ma prawo do wykorzystania vouchera jako zapłaty częściowej. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za zamówione bilety.

 4. Warunki ogólne dotyczące wykorzystania Vouchera Eventim

  1. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.

  2. Jeżeli wartość zamówionych biletów przekracza wartość vouchera, Nabywca ma prawo do wykorzystania vouchera jako zapłaty częściowej. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za zamówione bilety.

  3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość zamówionych biletów, pozostałe po zakupie biletów środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety dostępne w Serwisie Eventim.

  4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.

  5. W przypadku odwołania wydarzenia, na które Nabywca zakupił bilet za pomocą vouchera, Eventim zobowiązuje się do uzupełnienia wartości vouchera o wartość, na którą opiewał bilet na odwołane wydarzenie. Jeżeli termin ważności vouchera upłynął, Eventim przedłuży jego ważność lub przekaże Użytkownikowi nowy Voucher tej samej wartości, którego czas realizacji upłynie w terminie do 30 dni od daty jego wydania Klientowi.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zachowania vouchera do czasu, kiedy odbywa się wydarzenie, na które za pomocą vouchera zakupiony został bilet.

  2. Eventim zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.

  3. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie vouchery zakupione za pośrednictwem źródeł wymienionych § 3 pkt. 1.

  4. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

Cookie Settings